Strict Standards: Declaration of w_tools_def_mass_ajax::IsNoLimitTool() should be compatible with w_tools_gen_obj::IsNoLimitTool($ident) in /var/www/seoin/data/www/seoni.ru/lib/tools.control.lib.php on line 306
Анализ контента сайта - Инструменты - Инструменты для вебмастера и оптимизатора, анализ сайта, проверка ТиЦ и PR
RU
   
каталог

Анализ контента сайтаДанный инструмент поможет Вам Выполнить анализ контента указанного сайта (страницы).

Для успешного продвижения сайта, необходимо иметь релевантный контент и оптимальную плотность слов. При помощи данного сервиса вы сможите выполнить максимально полный анализ контента вашего сайта.
При выполнении анализа будет проанализирован контент вашего сайта на: вес страницы; релевантность, плотность заголовка (title), ключевых слов (keywords) к тексту страницы; скорость, время загрузки страницы; анализирован текст страницы; обработаны стоп-слова; процентное соотношение вхождений слов с текстом страницы; рассчитана частота (TF) терминов содержимого страницы.
URL
Разделитель ключевых слов (Keywords)
Общие данные о странице
URL: dantri.com.vn
Размер страницы: 146.03 Kb
Кодировка: UTF-8
IP сайта: 42.113.206.26
Скорость загрузки: 61.39 Kb/s
Время загрузки: 2.38 sec
Всего символов (с html тэгами): 149536
Всего символов (текст): 16208
Всего символов (текст без пробелов): 10154
Доля контента ко всему коду страницы: 10.84 %
Перенаправление: https://dantri.com.vn/
Внутренние / внешние ссылки: Анализ
Постоянная ссылка на страницу
Общие данные сайта
Поддержка JavaScript отключена!
Заголовок (title)
Оригинальный текст
Tin tức Việt Nam và quốc tế nóng, nhanh, cập nhật 24h | Báo Dân trí
Обработанный текст (без стоп-слов)
Tin t c Vi t Nam qu c t n ng nhanh c p nh t 24h B o D n tr
Общая информация
Всего слов в тексте: 23
Слов в тексте (без стоп-слов): 22
Слов без повторов и стоп-слов: 16
Стоп-слов в тексте: 1
Список стоп-слов:
Плотность всех слов к контенту: 48.738
Релевантность текста к контенту: 68.182 %
Вхождений слов тэга в контенте: 15 из 22
Слов с повтором в тэге > 1 раза: 3
Результат анализа слов тэга
Слово - анализируемое слово
Кол-во в тэге - кол-во повторов текущего слова в анализируемом тэге
Плотность - плотность текущего слова относительно контента страницы
Вхождений - кол-во вхождений текущего слова в контенте страницы
Частота (TF) - Частота TF(Term Frequency) относительно контента страницы
Tin 1 0.116 7 0.043
t 4 8.34 505 0.174
c 3 7.382 447 0.13
Vi 1 1.305 79 0.043
Nam 1 0.215 13 0.043
qu 1 0.495 30 0.043
n 2 9.265 561 0.087
ng 1 7.927 480 0.043
nhanh 1 0.017 1 0.043
p 1 1.784 108 0.043
nh 1 4.195 254 0.043
24h 1 0 0 0.043
B 1 2.576 156 0.043
o 1 1.239 75 0.043
D 1 1.685 102 0.043
tr 1 2.197 133 0.043
Ключевые слова (keywords)
Оригинальный текст
Dân trí, dantri, Việt Nam, Vietnam, net, báo, điện tử, vn, express, news, online, báo mạng, trực tuyến, tin tức, sự kiện, mới, nóng, nhanh, hot, video, clip, thời sự, xã hội, đời sống, quốc tế, thế giới, blog, pháp luật, vụ án, lao động, việc làm, kinh tế, kinh doanh, thể thao, bóng đá, tennis, văn hóa, giải trí, showbiz, sao Việt, tình yêu, giới tính, gia đình, chuyện lạ, xe, teen, tư vấn, giao lưu, công nghệ, di động, du học, tuyển sinh, du lịch, nhân ái, từ thiện, iphone, youtube, Trung Quốc, Mỹ, biển Đông
Обработанный текст (без стоп-слов)
D n tr, dantri, Vi t Nam, Vietnam, net, b o, i n t, vn, express, news, online, b o m ng, tr c tuy n, tin t c, s ki n, m i, n ng, nhanh, hot, video, clip, th i s, x h i, i s ng, qu c t, th gi i, blog, ph p lu t, v n, lao ng, vi c l m, kinh t, kinh doanh, th thao, b ng, tennis, v n h a, gi i tr, showbiz, sao Vi t, t nh y u, gi i t nh, gia nh, chuy n l, xe, teen, t v n, giao l u, c ng ngh, di ng, du h c, tuy n sinh, du l ch, nh n i, t thi n, iphone, youtube, Trung Qu c, M, bi n ng
Общая информация
Всего слов в тексте: 60
Слов в тексте (без стоп-слов): 60
Слов без повторов и стоп-слов: 60
Стоп-слов в тексте: 0
Плотность всех слов к контенту: 9.141
Релевантность текста к контенту: 78.333 %
Вхождений слов тэга в контенте: 47 из 60
Слов с повтором в тэге > 1 раза: 4
Результат анализа слов тэга
Слово - анализируемое слово
Кол-во в тэге - кол-во повторов текущего слова в анализируемом тэге
Плотность - плотность текущего слова относительно контента страницы
Вхождений - кол-во вхождений текущего слова в контенте страницы
Частота (TF) - Частота TF(Term Frequency) относительно контента страницы
D n tr 1 0.512 31 0.017
dantri 1 0.05 3 0.017
Vi t Nam 1 0.182 11 0.017
Vietnam 1 0 0 0.017
net 1 0 0 0.017
b o 2 0.231 14 0.033
i n t 1 0.132 8 0.017
vn 1 0.05 3 0.017
express 1 0 0 0.017
news 1 0 0 0.017
online 1 0 0 0.017
b o m ng 1 0 0 0.017
tr c tuy n 1 0 0 0.017
tin t c 1 0.017 1 0.017
s ki n 1 0.05 3 0.017
m i 1 0.231 14 0.017
n ng 2 0.462 28 0.033
nhanh 1 0.017 1 0.017
hot 1 0.05 3 0.017
video 1 0.033 2 0.017
clip 1 0.017 1 0.017
th i s 1 0 0 0.017
x h i 1 0.066 4 0.017
i s ng 1 0.066 4 0.017
qu c t 1 0.05 3 0.017
th gi i 1 0.215 13 0.017
blog 1 0.033 2 0.017
ph p lu t 1 0.099 6 0.017
v n 3 0.33 20 0.05
lao ng 1 0.017 1 0.017
vi c l m 1 0.05 3 0.017
kinh t 1 0.017 1 0.017
kinh doanh 1 0.066 4 0.017
th thao 1 0.099 6 0.017
b ng 1 0.347 21 0.017
tennis 1 0 0 0.017
v n h a 1 0.066 4 0.017
gi i tr 1 0.066 4 0.017
showbiz 1 0.017 1 0.017
sao Vi t 1 0.017 1 0.017
t nh y u 1 0.066 4 0.017
gi i t nh 1 0.033 2 0.017
gia nh 1 0.066 4 0.017
chuy n l 1 0.05 3 0.017
xe 1 0.38 23 0.017
teen 1 0.017 1 0.017
t v n 1 0.066 4 0.017
giao l u 1 0 0 0.017
c ng ngh 1 0.017 1 0.017
di ng 1 0.033 2 0.017
du h c 1 0.116 7 0.017
tuy n sinh 1 0.066 4 0.017
du l ch 1 0.083 5 0.017
nh n i 1 0.083 5 0.017
t thi n 1 0 0 0.017
iphone 1 0 0 0.017
youtube 1 0 0 0.017
Trung Qu c 1 0.182 11 0.017
M 4 4.211 255 0.067
bi n ng 1 0.017 1 0.017
Описание страници (description)
Оригинальный текст
Tin tức, sự kiện Việt Nam và quốc tế nhanh, chính xác và cập nhật mới online 24h /7: Xã hội, Pháp luật, Kinh doanh, Giải trí, Thể thao, Đời sống, Sức khỏe, Giáo dục, Công nghệ, Văn hóa, Ôtô, Xe máy, Tình yêu, Giới tính, Nhịp sống trẻ, Chuyện lạ, Blog, Nhân ái, Bạn đọc, Việc làm, dân trí, dantri
Обработанный текст (без стоп-слов)
Tin t c s ki n Vi t Nam qu c t nhanh ch nh x c c p nh t m online 24h X h Ph p lu t Kinh doanh Gi tr Th thao s ng S c kh e Gi o d c C ng ngh n h a t Xe m y T nh y u Gi t nh Nh p s ng tr Chuy n l Blog Nh n B n c Vi c l m d n tr dantri
Общая информация
Всего слов в тексте: 94
Слов в тексте (без стоп-слов): 85
Слов без повторов и стоп-слов: 41
Стоп-слов в тексте: 9
Список стоп-слов:
Плотность всех слов к контенту: 74.057
Релевантность текста к контенту: 45.882 %
Вхождений слов тэга в контенте: 39 из 85
Слов с повтором в тэге > 1 раза: 16
Результат анализа слов тэга
Слово - анализируемое слово
Кол-во в тэге - кол-во повторов текущего слова в анализируемом тэге
Плотность - плотность текущего слова относительно контента страницы
Вхождений - кол-во вхождений текущего слова в контенте страницы
Частота (TF) - Частота TF(Term Frequency) относительно контента страницы
Tin 1 0.116 7 0.011
t 8 8.34 505 0.085
c 9 7.382 447 0.096
s 4 1.85 112 0.043
ki 1 0.149 9 0.011
n 6 9.265 561 0.064
Vi 2 1.305 79 0.021
Nam 1 0.215 13 0.011
qu 1 0.495 30 0.011
nhanh 1 0.017 1 0.011
ch 1 2.609 158 0.011
nh 6 4.195 254 0.064
x 2 0.512 31 0.021
p 3 1.784 108 0.032
m 3 4.211 255 0.032
online 1 0 0 0.011
24h 1 0 0 0.011
h 2 2.444 148 0.021
Ph 1 1.569 95 0.011
lu 1 0.132 8 0.011
Kinh 1 0.099 6 0.011
doanh 1 0.083 5 0.011
Gi 3 1.288 78 0.032
tr 3 2.197 133 0.032
Th 1 2.031 123 0.011
thao 1 0.099 6 0.011
ng 3 7.927 480 0.032
kh 1 0.859 52 0.011
e 1 0.05 3 0.011
o 1 1.239 75 0.011
d 2 1.685 102 0.021
ngh 1 0.281 17 0.011
a 1 1.486 90 0.011
Xe 1 0.38 23 0.011
y 2 1.024 62 0.021
u 1 2.164 131 0.011
Chuy 1 0.149 9 0.011
l 2 1.767 107 0.021
Blog 1 0.033 2 0.011
B 1 2.576 156 0.011
dantri 1 0.05 3 0.011
Тэги h1 - h6
Тэг h1
<a class="xlogo" title="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà" href="/"> <img src="https://cdnweb.dantri.com.vn/images/tet_PC.png?v=0115105922" alt="Báo Dân trí – Thông tin mọi lúc, mọi nơi tới mọi người, mọi nhà" /> </a>
Тэг h3
<a title="Quan chức Hồ Bắc gây phẫn nộ vì liên tục sửa số liệu trong họp báo" class="fon4" data-newstype="0" data-linktype="newsdetail" data-id="20200127162649513" href="/the-gioi/quan-chuc-ho-bac-gay-phan-no-vi-lien-tuc-sua-so-lieu-trong-hop-bao-20200127162649513.htm">Quan chức Hồ Bắc gây phẫn nộ vì liên tục sửa số liệu trong họp báo</a>
Тэг h4
<a href="/suc-khoe/benh-nhi-trung-quoc-nghi-nhiem-virus-corona-co-benh-nen-nghiem-trong-20200127213017552.htm"> Bệnh nhi Trung Quốc nghi nhiễm virus corona có bệnh nền nghiêm trọng </a>
Контент страницы
Общая информация
Всего слов в тексте: 6055
Слов в тексте (без стоп-слов): 5592
Слов без повторов и стоп-слов: 305
Стоп-слов в тексте: 463
Список стоп-слов:
Результат анализа слов контента
Giao 4 Нет 0.001
di 9 Нет 0.001
n 561 0.093
PDA 1 Нет Нет 0
T 505 0.083
m 255 Нет 0.042
ki 9 Нет 0.001
B 156 0.026
ng 480 0.079
s 112 Нет 0.018
Khoa 6 Нет Нет 0.001
h 148 Нет 0.024
c 447 0.074
Blog 2 Нет 0
Du 17 Нет 0.003
Tuy 15 Нет 0.002
sinh 21 Нет 0.003
Fica 1 Нет Нет 0
o 75 0.012
Nh 254 0.042
Chuy 9 Нет 0.001
l 107 Нет 0.018
English 1 Нет Нет 0
Video 2 Нет 0
X 31 Нет 0.005
Th 123 Нет 0.02
gi 78 Нет 0.013
thao 6 Нет 0.001
d 102 0.017
Kinh 6 Нет 0.001
doanh 5 Нет 0.001
a 90 Нет 0.015
tr 133 0.022
ch 158 Нет 0.026
Ph 95 Нет 0.016
p 108 0.018
lu 8 Нет 0.001
kh 52 Нет Нет 0.009
e 3 Нет Нет 0
Xe 23 Нет 0.004
y 62 Нет 0.01
u 131 Нет 0.022
Vi 79 0.013
Nam 13 0.002
Trung 13 Нет 0.002
Qu 30 0.005
Iran 1 Нет Нет 0
thi 12 Нет 0.002
Iraq 1 Нет Нет 0
Xu 16 Нет Нет 0.003
Canh 6 Нет Нет 0.001
ma 1 Нет Нет 0
men 1 Нет Нет 0
Nissan 1 Нет Нет 0
trong 20 Нет Нет 0.003
AVG 1 Нет Нет 0
que 1 Нет Нет 0
HIV 1 Нет Нет 0
gan 1 Нет Нет 0
BV 1 Нет Нет 0
Xanh 2 Нет Нет 0
r 29 Нет Нет 0.005
corona 15 Нет Нет 0.002
g 28 Нет Нет 0.005
ra 9 Нет Нет 0.001
bi 16 Нет 0.003
nCoV 2 Нет Нет 0
chi 10 Нет Нет 0.002
Nguy 13 Нет Нет 0.002
cu 4 Нет Нет 0.001
li 10 Нет Нет 0.002
quan 11 Нет Нет 0.002
hi 21 Нет Нет 0.003
Tin 7 0.001
nhi 37 Нет Нет 0.006
nghi 11 Нет Нет 0.002
virus 11 Нет Нет 0.002
eo 2 Нет Нет 0
trang 6 Нет Нет 0.001
theo 2 Нет Нет 0
WHO 2 Нет Нет 0
quot 2 Нет Нет 0
bay 5 Нет Нет 0.001
Mi 5 Нет Нет 0.001
Nga 2 Нет Нет 0
TNGT 1 Нет Нет 0
ngh 17 Нет 0.003
ngo 4 Нет Нет 0.001
tri 13 Нет Нет 0.002
phong 2 Нет Нет 0
ngu 1 Нет Нет 0
k 22 Нет Нет 0.004
Long 1 Нет Нет 0
xa 5 Нет Нет 0.001
taxi 2 Нет Нет 0
bu 3 Нет Нет 0
dung 3 Нет Нет 0
khi 16 Нет Нет 0.003
Danh 11 Нет Нет 0.002
quy 15 Нет Нет 0.002
tham 4 Нет Нет 0.001
Olympic 4 Нет Нет 0.001
Tokyo 2 Нет Нет 0
khu 6 Нет Нет 0.001
vui 6 Нет Нет 0.001
TPHCM 2 Нет Нет 0
gt 76 Нет Нет 0.013
Su 2 Нет Нет 0
Ti 63 Нет Нет 0.01
chen 3 Нет Нет 0
mua 6 Нет Нет 0.001
Xem 27 Нет Нет 0.004
EU 1 Нет Нет 0
gia 14 Нет 0.002
Hong 2 Нет Нет 0
Kong 2 Нет Нет 0
cao 6 Нет Нет 0.001
con 13 Нет Нет 0.002
ca 3 Нет Нет 0
Hungary 1 Нет Нет 0
giam 1 Нет Нет 0
Lan 1 Нет Нет 0
AFC 2 Нет Нет 0
lo 5 Нет Нет 0.001
sang 1 Нет Нет 0
Sydney 2 Нет Нет 0
Australia 1 Нет Нет 0
SEA 1 Нет Нет 0
Games 1 Нет Нет 0
Man 1 Нет Нет 0
Utd 1 Нет Нет 0
Australian 1 Нет Нет 0
Open 1 Нет Нет 0
Nadal 1 Нет Нет 0
Halep 1 Нет Нет 0
Michael 1 Нет Нет 0
Jordan 1 Нет Нет 0
Kobe 1 Нет Нет 0
Bryant 1 Нет Нет 0
Khuy 3 Нет Нет 0
ba 4 Нет Нет 0.001
luy 1 Нет Нет 0
Sao 6 Нет 0.001
tho 6 Нет Нет 0.001
Khai 2 Нет Нет 0
am 1 Нет Нет 0
GS 1 Нет Нет 0
Minh 5 Нет Нет 0.001
Thuy 1 Нет Нет 0
Ho 9 Нет Нет 0.001
Gian 5 Нет Нет 0.001
nan 1 Нет Нет 0
gieo 2 Нет Нет 0
xuy 3 Нет Нет 0
Mang 5 Нет Нет 0.001
Yang 1 Нет Нет 0
phi 1 Нет Нет 0
cho 16 Нет Нет 0.003
trai 3 Нет Нет 0
tai 3 Нет Нет 0
xin 1 Нет Нет 0
ang 5 Нет Нет 0.001
sau 2 Нет Нет 0
vu 1 Нет Нет 0
Sa 1 Нет Нет 0
Anh 5 Нет Нет 0.001
thu 5 Нет Нет 0.001
toang 1 Нет Нет 0
EVFTA 1 Нет Нет 0
qua 6 Нет Нет 0.001
bao 3 Нет Нет 0
km 1 Нет Нет 0
hai 3 Нет Нет 0
tay 3 Нет Нет 0
ty 1 Нет Нет 0
USD 4 Нет Нет 0.001
ua 2 Нет Нет 0
nhau 2 Нет Нет 0
Ngay 2 Нет Нет 0
London 2 Нет Нет 0
Knightsbridge 1 Нет Нет 0
hoa 5 Нет Нет 0.001
treo 1 Нет Нет 0
vung 1 Нет Нет 0
p-ng 1 Нет Нет 0
Euro 1 Нет Нет 0
Lao 2 Нет 0
MC 2 Нет Нет 0
hoi 1 Нет Нет 0
Guinness 1 Нет Нет 0
chu 3 Нет Нет 0
Mickey 1 Нет Нет 0
Minnie 1 Нет Нет 0
duy 3 Нет Нет 0
Hollywood 2 Нет Нет 0
Lizzo 2 Нет Нет 0
khoe 2 Нет Нет 0
Grammy 5 Нет Нет 0.001
Rapper 1 Нет Нет 0
trao 4 Нет Нет 0.001
Billie 1 Нет Нет 0
Eilish 1 Нет Нет 0
Angela 1 Нет Нет 0
Baby 1 Нет Нет 0
Hu 1 Нет Нет 0
au 2 Нет Нет 0
huy 2 Нет Нет 0
quay 1 Нет Нет 0
ngon 1 Нет Нет 0
Fansipan 3 Нет Нет 0
xung 1 Нет Нет 0
quanh 1 Нет Нет 0
Cai 1 Нет Нет 0
ru 1 Нет Нет 0
thang 1 Нет Нет 0
Cang 1 Нет Нет 0
check-in 1 Нет Нет 0
tu 12 Нет Нет 0.002
nhanh 1 0
Thanh 3 Нет Нет 0
tra 2 Нет Нет 0
ri 1 Нет Нет 0
vong 3 Нет Нет 0
Teen 1 Нет 0
Linh 2 Нет Нет 0
Face 1 Нет Нет 0
Shyn 1 Нет Нет 0
hay 3 Нет Нет 0
cover 1 Нет Нет 0
Jang 1 Нет Нет 0
showbiz 1 Нет 0
quang 1 Нет Нет 0
FPT 1 Нет Нет 0
hot 3 Нет 0
girl 2 Нет Нет 0
rich 1 Нет Нет 0
kid 1 Нет Нет 0
tam 1 Нет Нет 0
Ung 3 Нет Нет 0
nay 2 Нет Нет 0
ly 3 Нет Нет 0
hoang 1 Нет Нет 0
coi 2 Нет Нет 0
National 3 Нет Нет 0
Geographic 3 Нет Нет 0
ai 1 Нет Нет 0
top 5 Нет Нет 0.001
Smithsonian 1 Нет Нет 0
lung 1 Нет Нет 0
game 1 Нет Нет 0
Clip 1 Нет 0
si 2 Нет Нет 0
thay 2 Нет Нет 0
Suzuki 1 Нет Нет 0
Vitara 1 Нет Нет 0
MPV 1 Нет Нет 0
Toyota 1 Нет Нет 0
Innova 1 Нет Нет 0
Mitsubishi 1 Нет Нет 0
Xpander 1 Нет Нет 0
nu 4 Нет Нет 0.001
chia 1 Нет Нет 0
xong 1 Нет Нет 0
ni 1 Нет Нет 0
than 1 Нет Нет 0
soi 1 Нет Нет 0
kho 1 Нет Нет 0
giai 2 Нет Нет 0
Louvain 1 Нет Нет 0
lipid 1 Нет Нет 0
NASA 1 Нет Нет 0
tinh 1 Нет Нет 0
XKL 1 Нет Нет 0
BHYT 8 Нет Нет 0.001
Nhung 1 Нет Нет 0
tung 1 Нет Нет 0
Rennes 1 Нет Нет 0
se 1 Нет Нет 0
truy 1 Нет Нет 0
Canada 1 Нет Нет 0
tim 1 Нет Нет 0
DHS 1 Нет Нет 0
cha 1 Нет Нет 0
iRobot 1 Нет Нет 0
robot 1 Нет Нет 0
ghi 1 Нет Нет 0
PV 1 Нет Нет 0
ta 2 Нет Нет 0
thui 1 Нет Нет 0
PGS 1 Нет Нет 0
TS 1 Нет Нет 0
TW 1 Нет Нет 0
Internet 1 Нет Нет 0
GP 1 Нет Нет 0
BTTTT 1 Нет Нет 0
Fax 1 Нет Нет 0
Email 1 Нет Нет 0
info 1 Нет Нет 0
dantri 3 Нет 0
com 3 Нет Нет 0
vn 3 Нет 0
Website 1 Нет Нет 0
https 1 Нет Нет 0
www 2 Нет Нет 0
mobile 1 Нет Нет 0
Исходный контент страницы, слов (6055)
Контент страницы без стоп-слов, слов (5592), без повторов (305)
HTML код страницы, символов всего (149536)
Ответ сервера
Copyright © 2011 - 2020 seoni.ru
 
Поддержка
Скачать бесплатно архиваторы на сайте Arhivator.net для Windows 7, Windows 8, Windows 10. | Ultraiso-Windows.ru | Format Factory на русском для Windows.